Smluvní podmínky

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem odborných kurzů panem Petrem Juhaňákem, IČ: 01259041 s místem podnikání Milady Horákové 270/26, 500 06 Hradec Králové (dále jen „poskytovatel“) a objednatelem kurzů (dále jen „objednatel“) a jsou pro zúčastněné strany závazné.

1. Objednávky, přihlášky, registrace

1.1 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká na základě objednávky, resp. přihlášky na daný kurz.

1.2 Objednávky na kurzy jsou přijímány elektronickým formulářem na webových stránkách poskytovatele www.hackingkurzy.cz (dále jen web poskytovatele) a na email, kdy poskytovateli musí být doručena oskenovaná objednávka s podpisem a razítkem objednatele, případně s podpisem objednatele. K zaslání objednávky můžete použít vzorovou objednávku, kterou může objednatel libovolně kopírovat, případně můžete zaslat svou vlastní objednávku, která však bude obsahovat shodné údaje jako vzorová objednávka. Objednatel je povinen v objednávce uvést jméno, příjmení, své IČ nebo datum narození, telefon, email, adresu a specifikaci jím objednávaného kurzu.

1.3 Zaslané objednávky jsou závazné a neodvolatelné vyjma případů uvedených v bodě 3. těchto smluvních podmínek. Údaje v objednávce musí být čitelné a úplné, jinak bude objednatel poskytovatelem obratem vyzván k jejich opravě nebo doplnění. K uzavření smlouvy dojde až po doručení opravené nebo doplněné objednávky.

1.4 Poskytoval po přijetí objednávky zašle objednateli podrobné informace o konání kurzu spolu s požadavky na technické prostředky, které objednatel zajišťuje sám, zejména notebook a softwarové vybavení.

1.5 K uzavření smlouvy dojde akceptací objednávky poskytovatelem. V případě, že je odeslána písemná objednávka poštou, je přijetí písemné objednávky potvrzeno jen na základě výslovné žádosti. V případě, že je kapacita kurzu již naplněna, poskytovatel sdělí tuto informaci objednateli obratem, zpravidla do druhého pracovního dne.

2. Úhrada kurzu

2.1 Poskytovatel na základě objednávky odešle objednateli fakturu k úhradě ceny kurzu společně s instrukcemi platby na účet poskytovatele vedený u bankovního ústavu Equabank a.s. pod č. ú. 1012147696/6100. Objednatel je povinen provést platbu s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak platba nemůže být identifikována.

2.2 Objednatel je povinen před zahájením provést řádně a včas úhradu ceny kurzu, případně dohodnuté zálohy. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.

2.3 U vybraných kurzů jsou v ceně kurzovného zahrnuty studijní materiály, je-li tato skutečnost uvedena v popisu kurzu. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci nebo elektronickou formou na email před započetím kurzu.

2.4 V případě, že cena kurzu nebo záloha na cenu kurzu nebude objednatelem uhrazena řádně a včas, dohodly se smluvní strany, že poskytovatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny kurzu, a to za každý byť i započatý den prodlení s úhradou.

3. Zrušení objednávky

3.1 Veškeré změny objednávek a případné zrušení objednávky přijímá poskytovatel pouze písemně, případně mailem na emailu info@hackerlab.cz.

3.2 Objednatel je oprávněn zrušit objednávku bezplatně, pouze za předpokladu, že tuto skutečnost sdělení poskytovateli nejméně 10 pracovních dnů před začátkem kurzu. Pokud již došlo k úhradě ceny kurzu objednatelem, vrátí poskytovatel objednateli uhrazenou cenu kurzu nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení zrušení objednávky.

3.3 V případě, že objednatel zruší svou objednávku 9. až 6. pracovní den před začátkem kurzu, vzniká poskytovateli právo na odstupné ve výši 50 % z celkové ceny daného kurzu. Pokud již došlo k úhradě ceny kurzu je poskytovatel oprávněn započíst si oproti uhrazené ceně kurzu odstupné dle předchozí věty a zbytek platby pak vrátí poskytovatel objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení zrušení objednávky.

3.4 V případě, že objednatel zruší svou objednávku 5 a méně pracovní dnů před začátkem kurzu vzniká poskytovateli právo na odstupné ve výši 100 % z celkové ceny daného kurzu. Pokud již došlo k úhradě ceny kurzu je poskytovatel oprávněn započíst si oproti uhrazené ceně kurzu odstupné dle předchozí věty. Poskytovatel akceptuje, že namísto původního účastníka se dostaví náhradník, tento však musí prokázat objednání kurzu původním objednatelem a úhradu ceny kurzu.

3.5 V případě, že se účastník nedostaví na kurz není oprávněn požadovat vrácení ceny kurzu ani poskytnutí slevy.

3.6 V případě, že nedojde k úhradě ceny kurzu v termínu splatnosti dle vystavené faktury, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s tím, že je oprávněn požadovat po objednateli odstupné ve výši 15 % z celkové ceny kurzu.

3.7 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že počet účastníků (objednatelů) pro daný kurz nebude dosahovat minimální kapacity 4 osob.

3.8 Poskytovatel objednateli v případě nenaplnění kapacity kurzu nabídne náhradní termín kurzu a pokud nedojde k uzavření dodatku smlouvy o změně termínu vrátí objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů uhrazenou cenu kurzu.

4. Ostatní informace k organizaci

4.1 Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením kurzu. Čas ukončení kurzu je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během kurzu. Účastník je povinen prokázat se při prezenci na vyzvání svým občanským průkazem a tento poskytnout k nahlédnutí.

4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, místa konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny poskytovatel sdělí objednateli emailem nebo telefonicky, z tohoto důvodu je nezbytné uvést tyto údaje v objednávce, případně v elektronickém formuláři. Objednatel nemá právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti se zrušením kurzu, případně se změnou místa konání kurzu.

5. Povinnosti a práva objednatele

5.1 Objednatel se zavazuje, že poskytovateli sdělí správné a úplné informace nutné k uzavření smlouvy.

5.2 Objednatel je povinen zajistit si pro výuku vlastní technické prostředky, zejména notebook a související vybavení, jejich seznam je uveden v popisu daného kurzu a po uzavření smlouvy bude objednateli zaslán spolu s podrobnými informacemi o konání kurzu. Nedisponuje-li objednatel technickými prostředky vyžadovanými v popisu kurzu uvede tuto skutečnost ve své objednávce, případně neprodleně po zjištění poskytovateli.

5.3 Objednatel se zavazuje řídit pokyny lektora po dobu trvání kurzu a dodržovat provozní řád poskytovatele výukových prostor.

5.4 Objednatel se zavazuje, že

nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby poskytovatele,

nebude služby poskytované poskytovatelem za jakýmkoliv účelem prodávat, obchodovat ani zprostředkovávat bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele,

nebude dále rozmnožovat a předávat materiály nebo software poskytnutý v rámci kurzu.

5.5 Objednatel bere na vědomí, že nese výhradní odpovědnost za zachování utajení hesel vztahujících se k uživatelskému účtu, který bude užívat po dobu kurzu a nese výhradní odpovědnost za vše co bude učiněno prostřednictvím jeho účtu.

6. Online kurzy bez instruktora (VPN – Prodloužené VM laby)

6.1 Následující ujednání – body 6. 2 – 6.3 – platí pro online kurzy bez instruktora za předpokladu, nastane-li technická závada na straně poskytovatele, která znemožňuje nebo výrazně omezuje přístup nebo provoz v cvičné síti (dále jen závada cvičné sítě).

6.2 Závadu cvičné sítě objednatel ohlašuje poskytovateli na telefonní číslo 739 639 132 nebo na email poskytovatele info@hackerlab.cz (dále jen řádné ohlášení závady).

6.3 V případě, že objednatel online kurzu bez instruktora nebude mít možnost připojit se k do cvičné sítě z důvodu závady poskytovatele po dobu jednoho nebo více pracovních dní, přestože řádně ohlásil závadu poskytovateli, má nárok na slevu z ceny kurzu podle následující tabulky.

nedostupnost cvičné sítě po dobu X pracovních dní12345
sleva20%40%60%80%100%

7. Práva objednatele – spotřebitele

7.1 Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

7.2 Vzhledem k tomu, že k uzavření smlouvy dochází distančním způsobem objednatel, který je zároveň spotřebitelem výslovně souhlasí, aby mu poskytovatel poskytl služby, které jsou předmětem uzavřené smlouvy, před uplynutím lhůty pro odstoupením od smlouvy. Objednatel, který je spotřebitelem prohlašuje, že před uzavřením smlouvy byl řádně poučen o tom, že v tomto případě není oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy dle § 1829 obč. zák.

8. Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů se řídí samostatným dokumentem Ochrana osobních údajů.

9. Omezení odpovědnosti

9.1 Objednatel bere na vědomí, že veškeré informace poskytnuté v rámci kurzu se týkají pouze obecné roviny a nelze je bez dalšího aplikovat na konkrétní případ a nenese tedy ani případnou odpovědnost za škodu způsobenou použitím informace získané prostřednictvím kurzu.

9.2 Objednatel nemá nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti se zrušením nebo změnou termínu kurzu, pokud byl o tomto vyrozuměn jak je uvedeno výše.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými předpisy právního řádu České republiky.

10.2 Pro případ, že se jedná o smluvní vztah, kdy je objednatel podnikatelem a smlouva je uzavírána v rámci jeho podnikatelské činnosti, dohodly se smluvní strany, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s uzavřenou smlouvou o kurzu bude řešit soud místně příslušný dle sídla poskytovatele.

10.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu smluvních podmínek.

10.4 Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti od 26.10.2015.

Kontakt

Kontakt

+420 739 639 132 info@hackerlab.cz

Petr Juhaňák

Milady Horákové 270

500 09 Hradec Králové


IČO 01259041